V olomouckých historických parcích se pokračuje s revitalizací zeleně dle projektu „Obnovy vegetačních prvků“

11. 03. 2019

 

   Projekt „Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci“ navazuje na starší studie pěstebních opatření, které byly v posledním desetiletí pořízeny Magistrátem města Olomouce. Projekt i předchozí studie jsou autorským dílem ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zahrada Olomouc, s.r.o. Zmíněný projekt řeší obnovu dřevinné vegetace v Čechových sadech, Bezručových sadech a v severozápadní části Smetanových sadů. Projekt byl v přípravné fázi konzultován s odborníky památkové péče a ochrany přírody a krajiny.

   Potřeba zásadnější obnovy vegetačních prvků všech hlavních olomouckých historických parků je již mnoho let zdůrazňována řadou odborníků v oboru zahradní a krajinářské tvorby. „V parcích se dlouhodobě projevuje nastupující stádium rozpadu mnohých dřevin, které dospěly na hranici fyzické životnosti. Současně je málo početná mladá generace dřevin, která hraje pro postupnou obnovu zásadní úlohu,“ řekl náměstek zahradnického úseku Výstaviště Flora Olomouc Zdeněk Šup. Prvním projektem uskutečněným ve směru rekonstrukce zeleně byla obnova Rudolfovy aleje realizovaná v letech 2009 – 2012. Na tuto akci navázala rekonstrukce Michalského stromořadí v Bezručových sadech. Zde bylo přistoupeno k odstranění provozně nebezpečných jírovců, které byly nahrazeny výsadbou javorů klenů, zbylé původní stromy byly sesazeny na torzo s předpokladem jejich postupného kácení, jakmile nové javory dostatečně vzrostou. Jedním z obecných předpokladů úspěšné realizace výsadeb mladých stromů je především zajištění optimálních světelných podmínek na stanovišti. Zajištění této podmínky nelze dosáhnout bez předchozího kácení neperspektivních dřevin, nebo radikální redukce korun stávajících stromů v blízkosti místa budoucí výsadby. Situaci komplikuje skutečnost, že parkové výsadby jsou komponovanou zelení vzniklou s určitou idejí, například ve vztahu k okolní zástavbě. Nová výsadba musí respektovat původní záměr autora úpravy, například po stránce členění ploch, hmot, průhledů, dominantních prvků apod.

   Realizaci projektu „Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci“ předcházela přípravná fáze spočívající v redukci neperspektivních dřevin. Celkem bylo v průběhu loňského roku v Čechových, Smetanových a Bezručových sadech vykáceno na 170 neperspektivních stromů. Během kácení byl přítomen biologický dozor, který nezaznamenal přítomnost zvláště chráněných živočichů v žádném z kácených stromů.

   Realizace vlastního projektu byla započata na podzim loňského roku. „V první fázi bylo celkem 21 stromů arboristicky ošetřeno řezem, na místech pro plošnou výsadbu keřů byly založeny záhony, jejichž plocha zaujímá asi 4 000 m2. Vzhledem k velmi příznivým klimatickým podmínkám se podařilo do poloviny prosince 2018 vysadit celkem na 125 kusů listnatých stromů a téměř 2800 kusů keřů. Během zimních měsíců probíhá mulčování záhonů dřevní štěpkou a kůrou. Zahradníci se dále budou zabývat ořezy keřových skupin navržených projektantem ke zmlazení. V závislosti na průběhu počasí budou během jara pokračovat práce na výsadbách jehličnanů a stálezelených keřů. Celkem do parků v letošním roce přibude 63 kusů nových jehličnatých stromů a více než 4 600 kusů keřů. Místa po asanovaných keřových skupinách budou oseta travní směsí. Veškeré zahradnické práce budou provedeny do konce dubna. Rozpočet projektu počítá s částkou 3 704 526 Kč vč. DPH,“ dodal k projektu Šup. Na realizaci projektu „Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci“ byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí. Realizace projektu byla zadána Výstavišti Flora Olomouc, a.s. na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky.    

   Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se v letošním roce chystá zahájit první fázi obnovy jihozápadní části Smetanových sadů. V této části parku se nachází plochy bývalých tematických zahrad, které postupně vznikaly v šedesátých a sedmdesátých letech v souvislosti s rozvojem výstavnické činnosti. Mnohé zahradní úpravy zde vznikly jako krátkodobé expozice, jež ovšem přečkaly do dnešní doby bez patřičných pěstebních opatření, jako jsou probírky zahuštěných porostů apod. Výsledkem jsou rozpadající se výsadby proschlých zeravů v prostoru za restaurací Fontána a v letní čítárně, kde je mj. většina smrků napadena kůrovci. Do konce období vegetačního klidu (polovina března) budou citlivě tyto plochy prosvětleny tak, aby byla umožněna výsadba nových stromů a keřů, které v budoucnu nahradí stávající dožívající výsadby. V této části parku se rovněž počítá s plošnou obnovou trávníkových ploch. Obnově vegetace bude předcházet obnova cestní sítě a instalace automatického závlahového systému. Na konci roku 2019 by měla být tato část parku pro návštěvníky k dispozici ve stavu odpovídající požadavkům kladeným na soudobou veřejnou zeleň i v návaznosti na budovu oranžerie, jejíž rekonstrukce byla loni úspěšně dokončena.

 

Naše parky, skleníky a zahrady

Prohlédněte si krásu lokalit Flory a přečtěte si o nich zajímavá fakta.

Olomoucké městské parky

Olomoucké
městské
parky

Sbírkové skleníky

Sbírkové
skleníky
 

Botanická zahrada a zahrada smyslů

Botanická
zahrada
a zahrada smyslů

Rozárium

Rozárium

 

Zůstaňte v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem

Doporučte nás

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace